Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.beautybooking.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και διαχειρίζεται από τις εταιρεία με την επωνυμία «Eurosold Ltd» (εφεξής “beautybooking.gr”, «η Εταιρεία μας», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς»).
Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με την www.beautybooking.gr. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστότοπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος ¨χρήση¨, αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας από τους ανηλίκους. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη κατωτέρω, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

– Ως «Επαγγελματίας« ορίζεται ο ιδιώτης ή η εταιρεία που έχει προφίλ στον ιστότοπό μας και ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και την εταιρεία του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην beautybooking.gr και την διεκπεραίωση των Εργασιών που αναλαμβάνει μέσω αυτης.
– Ως «Προφίλ« ορίζεται η Ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο Επαγγελματίας προωθεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του και η οποία ανήκει στην beautybooking.gr.
– Ως «Εργασία« ορίζεται το περιεχόμενο καθε εργασίας η οποία αναρτάται στον ιστότοπό μας και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Επαγγελματία.
– Ως «Προσφορά« ορίζεται η γραπτή κοινοποίηση, εκ μέρους του Επαγγελματία για τον τρέχοντα τιμοκατάλογο των Εργασιών που έχει αναρτήση στην beautybooking.gr και έχει εκπτωση βάση των τιμών της επιχείρησης του ήτε με ποσοστό έκπτωσης ήτε με χαμηλότερη τιμή. Οί τιμές αναρτότεντε απο τον Επαγγελματία και κοινοποιούντε εγγραφως ή με e-mail στο beautybooking.gr.
– Ως «Υπηρεσία« ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας που προσφέρεται στην ιστοσελίδα άμεσα ή έμμεσα από την beautybooking.gr ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους της και έχει δωθεί γραπτώς από τον επαγγελματία.
– Ως «Ιστοσελίδα« ή “Ιστότοπος” ορίζεται η ιστοσελίδα beautybooking.gr.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

1)Δημιουργία Προφίλ – Εγγραφή
Οι Επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να προβούν στη δημιουργία λογαριασμού για την εγγραφή τους, αποδεχόμενοι τους Όρους χρήσης του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.
Η διαδικασία εγγραφής αποτελείται από την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων (π.χ ονοματεπώνυμο, e-mail κλπ) στη αίτηση εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα beautybooking.gr και η αποδοχή των όρων χρήσης.
H διαδικασία συγκέντρωσης, καταχώρησης, επεξεργασίας των πληροφοριών γίνεται με βάση τη δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αναλυτικώς περιγράφεται.

Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Είναι υπεύθυνος για την πληρότητα, ειλικρίνεια και επικαιροποίηση των απαιτούμενων πληροφοριών. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και η beautybooking.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την beautybooking.gr αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.
Στην περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στην beautybooking.gr εγγράφως ή με e-mail.

2) Προσόντα Επαγγελματία
Απαραίτητη προϋπόθεση του κάθε επαγγελματία είναι η κατοχή των απαραίτητων πιστοποιητικών και αδειών καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων προκειμένου η άσκηση εργασίας του να είναι πλήρως νόμιμη και τυπική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, ο επαγγελματίας συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι βαρύνεται από την ευθύνη της τήρησης των μέτρων αυτών αποκλειστικά, και η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

3) Οι εργασίες που δημοσιεύονται
Ρητή υποχρέωση των πελατών – επαγγελματιών είναι η δήλωση αληθών, πλήρων και ακριβών στοιχείων σχετικά με την ταυτότητα την αξιοπιστία τους και εν γένει τις πληροφορίες που αναρτούν στον ιστότοπο. Η beautybooking.gr δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται οιωνδήποτε αξιώσεων ως προς την επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων, την αλήθεια, την ακρίβεια ή αρτιότητα των πληροφοριών και, αναγνωρίζεται ότι ο Πελάτης φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις δηλώσεις αυτές. Επίσης, σε περίπτωση που ο Πελάτης αποσύρει ή μετατρέψει τη δημοσιοποιημένη εργασία του, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Ο επαγγελματίας υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα (στον λογαριασμό του με κωδικούς που του δίνονται) τα δικά του ραντεβού (της επιχειρήσης) για να μην υπάρχουν προβλήματα με τους πελάτες της ιστοσελίδας δημιουργούνται ραντεβού όπου δεν μπορεί να εξυπηρετήση ο επαγγελματίας. Η ακυρώσεις Ραντεβού ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ από την μεριά του επαγγελματία. Σε περίπτωση 3 εγγράφων καταγγελιών από πελάτες η επιχείρηση αυτομάτως θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα.

4) Επιλογή Επαγγελματία
Η beautybooking.gr είναι ο συνδετικός κρίκος για την επικοινωνία του Πελάτη με τον Επαγγελματία, και μόνο. Η τελική επιλογή και η ευθύνη αυτής εναπόκειται στον Πελάτη. Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει.

5) Ραντεβού μεταξύ Πελάτη – Επαγγελματία
Η beautybooking.gr δεν είναι μέρος της συμφωνίας αυτής. Ο Πελάτης συμφωνεί βάση των τιμών που έχει κοινοποιήση ο επαγγελματίας για την εκτέλεση της εργασίας. Η ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
Γίνεται λοιπόν, αποδεκτό ότι:
H beautybooking.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος οιασδήποτε συμφωνίας/σύμβασης τελικώς συναφθείσας μεταξύ Πελάτη – Επαγγελματία, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω της χρήσης ιστοσελίδας).
Η beautybooking.gr φέρνει σε επικοινωνία, με την παροχή διαδικτυακού τόπου, Πελάτη – Επαγγελματία, ώστε να επικοινωνήσουν και τελικώς να συμβληθούν, όπως και όπου αυτοί ορίσουν. Η beautybooking.gr αποποιείται πάσης φύσεως αξιώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Πελάτη – Επαγγελματία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνεται ότι ο Πελάτης δεν μπορεί να αξιώσει οικονομική απαίτηση από την ιστοσελίδα, παρά μόνο από τον μοναδικό αντισυμβαλλόμενό του, ήτοι τον Επαγγελματία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η ιστοσελίδα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την φερεγγυότητα, αξιοπιστία, πιστοποίηση και στοιχεία ταυτότητας των Πελατών και ή την καταλληλότητα, πληρότητα και αρτιότητα της προσφερόμενης Υπηρεσίας.
Επίσης η beautybooking.gr δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση για το αποτέλεσμα, την ποιότητα, ακρίβεια, αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αναγνωρίζεται ότι η χρήση και επεξεργασία των δεδομένων/πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη δική σας.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παύσης ή διακοπής λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η μη ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής αλληλογραφία (καθυστερήσεις ή αποτυχία αποστολής – παράδοσης των e-mails) και σε κάθε περίπτωση που λάβει χώρα τυχαίο ή προγραμματισμένο από τον αρμόδιο οργανισμό γεγονός που παύσει ή διακόψει την κανονική λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, επισημαίνεται ότι ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρεία, αλλά γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό από τους χρήστες/ πελάτες/ επισκέπτες ότι η ευθύνη περιορίζεται στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της υπηρεσίας.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
1. Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα εν γένει στοιχεία που παρέχει στην ιστοσελίδα και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για την κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον ίδιο στον ιστότοπο βαραίνει μόνο τον ίδιο.
2. Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται και αναγνωρίζει πως κάθε είδους πληροφορία που αναρτά, είναι αληθής, ακριβής και αξιόπιστη και, εν πάσει περιπτώσει δεν είναι παραπλανητική, προσβλητική, απειλητική, συκοφαντική ή με περιεχόμενο που θίγει τα δικαιώματα των υπολοίπων επισκεπτών/χρηστών/Επαγγελματιών του παρόντος ιστότοπου που προβλέπονται από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να μεριμνά και να βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που αναρτά , σε καμία περίπτωση, δεν καταστρατηγούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακού στοιχείου, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την άνιση μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση, όπως επίσης και ότι δεν εμπεριέχουν άσεμνο, ανάρμοστο ή πορνογραφικό περιεχόμενο.
4. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στην ιστοσελίδα ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών της. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη Ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας της beautybooking.gr.
5. Ο Επαγγελματίας βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες είναι απαλλαγμένες από οποιασδήποτε μορφής ιούς υπολογιστών και συναφών ιών, και σε κάθε περίπτωση από οιοδήποτε άλλο το οποίο θα μπορούσε να παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να αποτελέσει αιτία της μη ομαλής λειτουργίας του ιστότοπου.
6. Ο Επαγγελματίας εκχωρεί στην beautybooking.gr το δικαίωμα και την άδεια να κάνει χρήση/ επεξεργασία και προβολή μέσω της ιστοσελίδας των πληροφοριών που αναρτά. Επίσης της αναγνωρίζει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τροποποιήσει, ακόμα και να αποσύρει πληροφορίες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς περιοριστικούς όρους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:
Α) δεν έχει αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προς τρίτους που έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του από την σύμβαση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Επαγγελματίας εγγυάται και δεσμεύεται ότι εάν προκύψουν σχετικές αξιώσεις από τρίτους, την ευθύνη την φέρει αποκλειστικά ο Επαγγελματίας.
Β) τα στοιχεία αναφορικά με την ταυτότητά του , την πιστοποιημένη άσκηση του επαγγέλματος και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα είναι πλήρη, έγκυρα και αληθή.
Γ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν θα αναρτήσει Προσφορά η οποία απαγορεύεται από το νόμο.
Δ) θα εκπληρώνει πιστά όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις συμβάσεις/ραντεβού με τους Πελάτες, αποδέχεται πως η απόδοσή του σχετικά με την ανάληψη και διεκπεραίωση μιας εργασίας θα αξιολογείται από τον Πελάτη και οι αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται στον Ιστότοπο.
Ε) η σύμβαση ή συμφωνία/ραντεβού που συνάπτει με τον Πελάτη, σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει την εταιρεία και δεν την καθιστά συμβαλλόμενο μέρος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Α) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας – συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των σχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.
Β) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια της beautybooking.gr.
Γ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες.
Δ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών, που αποκτά από την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματιας συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω της ιστοσελιδας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.
Ε) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της τελευταίας και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Έχει δικαίωμα, οποτεδήποτε κρίνει, να επεξεργαστεί , τροποποιήσει, διαγράψει πληροφορίες που ο Επαγγελματίας αναρτά. Επίσης, έχει δικαίωμα να διακόψει ή μετατρέψει, μερικώς ή ολικώς, την ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες της ή τον τρόπο λειτουργίας, οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο.
Έχει δικαίωμα τροποποίησης των Όρων Χρήσης του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Εάν ο Επαγγελματίας δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1. Του Επαγγελματία: Ο Επαγγελματίας εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να κάνει χρήση των πληροφοριών που της παρέχει για την ομαλή λειτουργία της.
2. Της beautybooking.gr: O Επαγγελματίας οφείλει να σέβεται το σύνολο του περιεχομένου που ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα καθώς προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο της ίδιας, όσο και τρίτων μερών εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα. Ο Επαγγελματίας δεν μπορεί να κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των διαχειριστών του ιστότοπου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Επαγγελματίας συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί αυτή εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του Επαγγελματία. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη η ιστοσελίδα ή τρίτος που στρέφεται εναντίον της εταιρείας εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες και Εργασίες που αναρτά ο Επαγγελματίας στην Ιστοσελίδα κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
Πέραν των ανωτέρω, ο Επαγγελματίας συμφωνεί και αποδέχεται ότι:
1. Η beautybooking.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημιές που τυχόν υποστεί ο Επαγγελματίας είτε από την χρήση ή αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών της είτε από τη σχέση με τον Πελάτη και της μεταξύ τους συμφωνίας/σύμβασης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, απώλειες ή ζημίες που σχετίζονται με οικονομικές απώλειες, με έσοδα, πληροφορίες, δαπάνες.
2. Επισημαίνεται, ότι η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συναλλαγές μεταξύ του Πελάτη – Επαγγελματία, οι οποίες ρυθμίζονται από την μεταξύ τους συμφωνία/ραντεβού.
3. Η ιστοσελίδα δεν είναι υπόλογη για τυχόν ανακρίβειες, ψευδείς δηλώσεις και παραπλανήσεις που αφορούν στις πληροφορίες που απορρέουν από αυτή, ή/και μεταδίδονται προς τους Επαγγελματίες μέσω οιασδήποτε μορφής επικοινωνίας. (π.χ. email). Ως εκ τούτου, τυχόν καθυστερήσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις των Επαγγελματιών εκφεύγουν της σφαίρας του ελέγχου και της ευθύνης της beautybooking.gr.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΡΗ
H εταιρεία δεν ευθύνεται για το εν γένει περιεχόμενο και τις πληροφορίες που είναι αναρτημένες σε συνδεδεμένα δίκτυα με την ιστοσελίδα. Συνεπώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την χρήση των άλλων ιστοσελίδων που χειρίζονται τρίτα μέρη.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Εάν ο Επαγγελματίας έρθει σε ρήξη ή διαφωνία με τον Πελάτη, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη. Οι διαφορές τους θα λυθούν με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά από την συμφωνία/ραντεβού. Ο ιστότοπος, στην περίπτωση αυτή, δύναται να παύσει οριστικά ή να διακόψει προσωρινώς, τις πληροφορίες του Πελάτη ή Επαγγελματία από τη βάση δεδομένων του, και ουδείς εξ αυτών δύναται να εγείρει αξιώσεις ή να επιρρίψει ευθύνες στην εταιρεία.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Επαγγελματία και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν έχει ισχυρές και έγκυρες ενδείξεις πως ο Επαγγελματίας έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος με την ιστοσελιδα (επαγγελματίας η πελάτης) δύναται να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση, αμέσως, μετά από γραπτή προειδοποίηση, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.
Εάν η Υπηρεσία έχει ανασταλεί ή διακοπεί, ο Επαγγελματίας δεν μπορεί να συνεχίσει να αναρτά νέες Προσφορές.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η εταιρεία χρεώνει τον Επαγγελματία για τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην Πολιτική Χρεώσεων, η οποία ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Επαγγελματίας αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητά πως έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους όρους της Πολιτικής Χρεώσεων.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Ο Πελάτης επιλέγει και κλένει Ραντεβού μέσω τις ιστοσελιδας με τον Επαγγελματία. Η εταιρεία δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προκύπτουν από τις συμφωνίες/ραντεβού των αντισυμβαλλομένων Πελατών και Επαγγελματιών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.
Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν η εταιρεία δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή της η εταιρεία βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή της από τα δικαιώματά της και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση της.
Η εγγραφή στην ιστοσελίδα beautybooking.gr και η αποδοχή των όρων χρήσης αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτής και του Επαγγελματία και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Επαγγελματίας επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Επαγγελματίας επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.
Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών. Δηλαδή καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ο επαγγελματίας μπορεί να θεωρηθεί ότι εργάζεται ως υπάλληλος ή συνεργάτης της εταιρίας.
Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών της παρούσας ιστοσελίδας, και το Βουλγαρικό δίκαιο, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών/μελών, σε συνδυασμό και στις δύο ως άνω περιπτώσεις με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία.